CHIESA DI SAN NICOLA DI BUTULE O GUZULE 

Chiesa di San Nicola di Butule o Guzule

Chiesa di San Nicola di Butule o Guzule a Ozieri

Dormire vicinio e nei pressi di (Chiesa di San Nicola di Butule o Guzule)